2020-2021 оны хичээлийн жил 1-р ангид элсэх заавар

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэх сурагчдын бүртгэлийг дараах зааврын дагуу цахимаар бүртгүүлнэ.